2 items tagged "dự án"

 • Các dự án triển khai như thế nào

  Các dự án triển khai như thế nào
  Với đặc thù và định hướng hoạt động, chúng tôi đã duy trì và phát triển một mô hình triển khai các dự án mang tính mở để tạo điều kiện tối đa cho các TNV tham gia vào nhiều vai trò khác nhau. Từ thành viên dự án cho đến thành viên trong đội điều hành dự án.

  Thực hiện dự án

  Các chương trình/ hoạt động của CLB sẽ được gọi là các dự án (Project);
  Mỗi dự án sẽ có 01 hoặc nhiều hơn 01 trưởng dự án (Project Leader) tùy theo quy môcủa dự án;
  Nhân sự tham gia dự án

  Mỗi dự án sẽ có các vị trí nhân sự tùy thuộc vào tính chất, quy mô, hình thức tổ chức dự án;

  Các nhóm hoạt động và Ban điều hành CLB tham gia vào dự án theo sự điều động của Chủ nhiệm CLB hoặc Phó chủ nhiệm phụ trách khu vực. Nhân sự của dự án do trưởng dự án toàn quyền điều động;

  Trưởng dự án bao gồm (nhưng không giới hạn) thành viên Ban điều hành, Thành viên CLB, Tình Nguyện Viên có năng lực tự nguyện tham gia ứng cử hoặc được đề cử vào vị trí trưởng dự án. Các thành viên của CLB Tình Nguyện khác hoàn toàn có quyền được tham gia ứng cử vào vị trí trưởng dự án;

  Trưởng dự án được chọn phải nhận được 2/3 số phiếu bầu của Ban điều hành CLB hoặc Ban điều hành tại khu vực tùy theo mức độ triển khai dự án tại khu vực hay toàn quốc;

  Trong trường hợp cón hiều hơn một ứng viên vào vị trí trưởng dự án, ứng viên nào có nhiều phiếu bầu hơn sẽ được chọn là trưởng dự án;
  Trưởng dự án phải tuân thủ tuyệt đối các điều lệ, nội quy của CLB cũng như các nguyên tắc khi thực hiện dự án;
  Các nguyên tắc khi thực hiện dự án

  Các thành viên trong CLB phải tích cực phối hợp với trưởng dự án để dự án hoàn thành tốt nhất ở mức có thể;

  Tất cả các dự án đều phải có kế hoạch triển khai thực hiệnđược mô tả đầy đủ bằng văn bản theo mẫu có sẵn của CLB;

  Kế hoạch của trưởng dự án phải được Chủ nhiệm hoặc Phó chủnhiệm phụ trách khu vực phê duyệt trước khi triển khai thực hiện;

  Trưởng dự án chịu trách nhiệm về dự án trước Ban điều hành; Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệmkhu vực chịu trách nhiệm về dự án trước toàn thể CLB;

  Tùy theo mức độ triển khai của dự án trên toàn quốc hay tại khu vực mà phụ trách tài chính của CLB hoặc khu vực sẽ là người duyệt chi các khoản chi cho các dự án; Việc duyệt chi phải dựa trên các nguyên tắc tài chính của CLB và tình hình tài chính thực tế của CLB;

  Tất cả các dự án đều phải có báo cáo kết quả theo mẫu có sẵn của CLB bao gồm: báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tài chính dự án và các báo cáo khác tùy theo từng dự án;

  Các báo cáo của dự án phải hoàn tất trong vòng tối đa là 05ngày kể từ ngày kết thúc dự án;

  Các báo cáo phải được gửi cho tất cả các thành viên trong Ban điều hành, các thành viên trong đội dự án qua email và được công bố rộng rãi trên web site của CLB.

 • Thư ngỏ - Giếng nước Chơ Ro

  giengnuoc thungo

EasyTagCloud v2.8